Försvarets traditionsnämnd

Armémuseum har sedan 1930-talet engagerats i traditionsfrågor främst rörande armén. Frågor rörande fanor och standar, heraldik och emblem m.m. har då behandlats med utgångspunkt i museets sakkunskap. Arméns traditionsnämnd inrättades i början av 1980-talet som ett rådgivande organ till styresmannen. År 1985 ändrades namnet och ärendenas omfattning till Försvarets traditionsnämnd. Vid samma tidpunkt övertog Statens försvarshistoriska museer (SFHM) från Försvarets materielverk (FMV) anskaffningsansvaret för Försvarsmaktens fanor, standar, kommandotecken och liknande symbolföremål.

Överintendenten vid SFHM är nämndens ordförande och nämnden insattes 1992 som en egen organisatorisk enhet i myndigheten. Enligt regeringens instruktion ingår två ledamöten som utses av myndigheten, tre ledamöten som utses av Försvarsmakten, en ledamot som utses av Statens maritima museer samt statsheraldikern vid Riksarkivet. Härutöver kan ordföranden kalla specialister att ingå i nämnden.

Nämnden behandlar normalt endast principiella frågor medan sakfrågor behandlas inom de riktlinjer nämnden meddelat. Nämnden är inget eget beslutorgan utan beslut i frågorna fattas av Försvarsmaktens högkvarter alternativt av överintendenten. I sådant beslut hänvisas till nämndens ställningstagande.

De frågor som tas upp i nämnden rör benämningar på Försvarsmaktens enheter, traditionsarv i samband om omstruktureringar och nedläggningar, utformningen av fanor och standar, försvarets heraldiska vapen samt utmärkelse- och tjänstetecken. Även ceremoniella frågor kan tas upp.
Läs mer!

Nämnden sammanträder 5 – 7 gånger per år och dess ständige sekreterare är överstelöjtnant Urban Schwalbe, tel 070-810 19 65.

Ledamöter, sakkunniga och adjungerade är för närvarande:

a) Ledamöter enligt instruktion för Statens försvarshistoriska museer:

Överintendent Staffan Bengtsson, som enligt instruktionen är ordförande i nämnden
Tre ledamöter som utses av Försvarsmakten (överstelöjtnant Mikael Svartz/arméstridskrafter, örlogskapten Anders Hörnfeldt/marinstridskrafter och major Hans Olenäs/flygstridskrafter)

Intendent Karin Tetteris/Armémuseum, Mikael Parr/chef för Flygvapenmuseum)

En ledamot ur Statens maritima museer (Hans-Lennart Ohlsson/chef för Sjöhistoriska museet)

Statsheraldikern vid Riksarkivet (statsheraldiker Henrik Klackenberg)

b) Sakkunniga kallade av nämnden:
Sekreterare (PA/överstelöjtnant Urban Schwalbe)

Sakkunnig om exempelvis armé-, marin- och flygstridskrafter samt befästningar:
PA/överstelöjtnant Christian Braunstein/ armé och f. biträdande överintendenten vid SFHM Fil.dr Johan Engström/armé och befästningar, PA/kommendör Sune Birke och PA/kommendörkapten Per Wahlberg/marinstridskrafter samt PA/överstelöjtnant Lennart Berns/flygstridskrafter.

Övriga sakkunniga: 1:e arkivarie Peter Nordström/Krigsarkivet, Chefen för kommendantstaben på Stockolms slott: överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll/statsceremoniell verksamhet samt 1:e intendent Thomas Roth/Armémuseum.

Sakkunnig ur Försvarsmusikcentrum kallas vid behov.

c) Ständigt adjungerade: överstelöjtnant Olle Strid, kapten Patrik Laestadius och överste Rikard Askstedt/FM HKV

Uppdaterad 2013-07-11
Ansvarig Nina Lakia